Aanbod

Onderwijsaanbod

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt zeer specifieke ondersteuning en begeleiding. Op een SBO zijn de groepen kleiner en zijn leerkrachten gespecialiseerd in diverse disciplines waardoor extra ondersteuning afgestemd kan worden op de behoefte van het kind. Goed onderwijs betekent voor ons extra aandacht voor leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. We werken met leermiddelen die aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerling. Het accent van ons onderwijs ligt op succeservaring en zelfvertrouwen voor ieder kind. Het is de basis voor groei naar sociale en zelfredzame persoonlijkheden in de maatschappij van nu. Voor uitgebreide informatie kijkt u in onze schoolgids.

Positief en veilig schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien en veilig voelen. Dit betekent dat kinderen weten waar ze aan toe zijn, dat de dag voorgestructureerd wordt en afspraken helder en concreet zijn. Weten waar je aan toe bent geeft grip en dat is wat kinderen vragen.

Ons team werkt samen met gedragsdeskundige Kees van Overveld, auteur van ‘groepsplan gedrag’ en ‘SEL’ (sociaal-emotioneel leren als basis). Onze aanpak is gericht op een positief en veilig schoolklimaat, zodat gedragsproblemen worden geminimaliseerd en het leren wordt bevorderd.

Op SBO de Toekomst doen leerlingen succeservaringen en zelfvertrouwen op.

doelGroep

  • Reguliere SBO groepen: praktijkgericht of theoriegericht
  • SBO+ groepen

De praktijkgerichte stroom kenmerkt zich door leren te
stimuleren vanuit handelen met concrete materialen, voor- en nadoen en enkelvoudige opdrachten en de vertaalslag naar de praktijk.

In de theoriegerichte stroom leren de
leerlingen meer vanuit de context, het aanbod uit de methodeboekjes en ligt het leertempo vaak hoger.

In de aanvangsgroep van ons SBO is er nog geen sprake van een indeling theorie/praktijk.

Binnen onze school hebben wij zeven SBO+ groepen, in de leeftijdscategorie van 4 -12 jaar. De sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen heeft extra aandacht en begeleiding nodig. Hierdoor verloopt het leerproces veelal ook op een andere wijze en dat vraagt de nodige aanpassingen in de leerstof, het leeraanbod, en de leeromgeving.

In de SBO+ groepen werken leerkracht en onderwijsassistent intensief samen om aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De SBO+ groepen krijgen een extra arrangement vanuit het samenwerkingsverband. Deze bestaat uit de toekenning van een onderwijsassistent voor deze groepen.

SCHOOLLOOPBAAN NA HET SBO

Onze leerlingen hebben na groep 8 de mogelijkheid om door te leren op het praktijkonderwijs of het vmbo met leerwegondersteuning (vmbo-lwoo). We zien dat ongeveer 40% uiteindelijk kiest voor het praktijkonderwijs. Op het praktijkonderwijs worden leerlingen opgeleid binnen een bepaald vakgebied en kunnen ze landelijk erkende certificaten behalen. Deze certificaten zijn branchegericht. Ongeveer 60% van de leerlingen gaat naar het vmbo met leerwegondersteuning. Veel leerlingen behalen hun diploma op basis- of kaderniveau. Er zijn ook leerlingen die op de theoretische leerweg uitstromen

Scroll naar boven