Van aanmelding tot afscheid nemen

Naar het SBO

De Toekomst is geen buurtschool; onze leerlingen komen uit verschillende wijken van Dordrecht of daarbuiten. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 4 en 13 jaar. Onze kinderen komen zelfstandig naar school, of worden door hun ouders gebracht en gehaald. Soms wordt er gebruik gemaakt van schoolvervoer vanuit de gemeente. De overgang naar een school voor Speciaal Basisonderwijs is vaak ingrijpend voor uw kind en voor uzelf. Kinderen hebben vaak een niet al te gemakkelijke tijd achter de rug. Niet mee kunnen komen, ander werk moeten maken, gepest worden of andere problemen in de omgang. Ook het afscheid nemen van de vertrouwde basisschool, van vriendjes en vriendinnetjes en reacties uit de omgeving worden vaak door veel kinderen en hun ouder(s) als moeilijk ervaren.

Succeservaringen

Nieuwe kinderen en hun ouders hebben soms tijd nodig om te wennen. Zowel in de groep als daarbuiten is er veel ondersteuning mogelijk om er voor te zorgen dat de overgang zo goed mogelijk verloopt voor u en uw kind. Met uiteindelijk resultaat dat uw kind:

· met plezier naar school komt

· duidelijkheid en structuur krijgt

· zin krijgt om te leren

· succes en vooruitgang ervaart bij het leren

· zich veilig voelt en zelfvertrouwen krijgt

· zichzelf weer leert waarderen

· om leert gaan met wat hij/zij niet zo goed kan

· succes en plezier ervaart in de omgang met anderen

Aanmelden

Anders dan op de basisschool komen kinderen bij ons binnen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De IB-er van de basisschool begeleidt ouders in dit proces. Wanneer de TLV door het Samenwerkingsverband is toegekend, kunt u met ons een afspraak maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de zorgcoördinatoren of (waarnemend) directeur Willem Heuseveldt op: 078 8908525.

Wenmoment

Starten op een nieuwe school is heel spannend. Daarom organiseren we een wenmoment. Dit plannen we aan het eind van het schooljaar, zodat we zeker weten dat kinderen ook geplaatst kunnen worden. De kinderen die al op school zitten en de nieuwe kinderen, mogen dan samen wennen. Ze gaan naar de klas waar ze na de vakantie zullen starten en maken kennis met elkaar en de nieuwe leerkracht. Nieuwe kinderen ontvangen een uitnodiging voor het wenmoment. Kinderen die na de kerstvakantie geplaats worden zijn uiteraard ook welkom om een keer te wennen in hun nieuwe groep.

Een dag op De Toekomst

Vanaf 8:15 uur is er buiten toezicht. Vanaf 8:20 uur start de inloop en mogen de kinderen zelfstandig naar binnen. De SBO Plus-kinderen (t/m 9 jaar) mogen door ouders naar binnen gebracht worden. Om 8:30 uur beginnen de lessen. Er lopen altijd 2 leerkrachten buiten om toezicht te houden in de pauzes. In de ochtendpauze mogen de kinderen iets te eten meenemen naar buiten, drinken doen we binnen. Iedereen blijft over neemt zelf eten en drinken mee. De kinderen blijven over in hun eigen klas en met hun eigen leerkracht. De school is om 14:30 uur uit en de leerkrachten/ onderwijsassistenten begeleiden de kinderen naar buiten. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 5: Ondersteuning.

Hoe werken wij?

Het intelligentieniveau, de sociaal emotionele ontwikkeling, de leervaardigheid en het leertempo van een kind zijn mede bepalend voor in welke groep een kind geplaatst wordt. In alle groepen wordt de gewone basisschool-leerstof aangeboden. Het verschil ligt in de manier waarop en het tempo waarin. Kinderen stromen bij ons uit naar VMBO of Praktijkonderwijs. We houden nauwgezet en doelgericht de vorderingen van uw kind bij in het ontwikkelingsperspectief van uw kind en geven ouders een overzicht van de leerprestaties van het kind.

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Schoolverlaters

Schoolverlaten doe je niet zo maar, de kinderen doorlopen een heel proces. Vanaf de start van het schooljaar, tot de afscheidsavond werken kinderen hard aan hun toekomst, ondersteund door ouders en leerkrachten.

Begeleiding

Een spannende periode voor schoolverlaters: van 'de oudste zijn van de school’ naar straks 'de jongste' zijn op een nieuwe school, vol onbekenden en nieuwe uitdagingen. En voor ouders net zo spannend. Wij begeleiden ouders en kinderen in dit proces, zodat we samen een passende plek vinden. We zitten samen in de fase van 'adjouring'; afscheid nemen van elkaar en leren loslaten.

Onderwijskundig rapport

De leerkrachten en de zorgcoördinator en de coördinator van het voortgezet onderwijs wisselen gegevens uit via een digitaal onderwijskundig rapport. Hierin wordt ook de wens van het kind en de ouders opgenomen.

Wat staat er in het onderwijskundig rapport?

Schooladvies

Op basis van wat het kind laat zien aan ontwikkeling geven wij een het schooladvies. Ouders zijn verantwoordelijk voor de schoolkeuze. Echter, scholen voor voortgezet onderwijs nemen het advies van de basisschool veelal over. Daarom willen wij ons advies zo goed mogelijk onderbouwen. Dit doen we door 2 gesprekken met ouders te voeren; een voorlopig advies in november en het definitieve advies in februari. In het voorjaar maken de kinderen van de eindgroep ook nog een eindtoets. Als het resultaat van de toets het eerder gegeven advies in een ander perspectief zet, dan gaan we daarover in gesprek met ouders.

Hoe gaat het met...?

De kinderen die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, worden nog een jaar door ons gevolgd. Meestal komen er nog oud-leerlingen op bezoek, soms zelfs nog nadat ze klaar zijn met hun vervolgschool. Ook komt het voor dat oud-leerlingen bijvoorbeeld hun maatschappelijke stage op onze school doen. Het is altijd goed om te zien hoe het met iedereen gaat.