Praktische Informatie van A tot Z

Aanmelden

Ouders die hun kind voor onze school willen aanmelden, kunnen een afspraak maken met de zorgcoördinator/IB'ers

M. Geurts, P. Versteeg of M. Klatt op: 078 8908525.

Zij zullen u het een en ander over de school en het onderwijsconcept vertellen. Ook krijgt u een rondleiding door de school en beantwoorden zij al uw vragen. Wij kunnen pas inschrijven, als het kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen van het Loket van het Samenwerkingsverband.

Aanvraag extra verlof

Voor het aanvraagformulier klikt u hier

De richtlijnen voor het aanvragen van extra verlof kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Aansprakelijkheid

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school. Wij gaan ervan uit dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Wanneer uw kind iets kapot maakt van een ander kind lossen we dat graag met beide partijen goed op.

Hiernaast heeft ook de school een collectieve ongevallenverzekering.

Vanaf het begin van het schooljaar zijn alle ingeschreven kinderen, leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires en vrijwilligers van de school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school en tijdens schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. Het verzekerde bedrag per ongeval per leerling:

- € 2.500,00 bij overlijden

- €25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

- € 1.000,00 bij geneeskundige kosten

- € 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)

Activiteiten en vieringen

Samen iets vieren vinden we van belang voor een positieve ontwikkeling van het kind. Ouders en kinderen op een feestelijke manier betrekken bij de school is goed voor de sfeer en band. Daarom vieren we:

· De start van het schooljaar met alle kinderen, ouders en schoolteam.

· De verjaardagen van de leerkrachten (juffen-en meesters dag).

· Sinterklaas.

· Kerstfeest op school.

· Paasfeest in de eigen groep met een liturgie en een Paasmaaltijd.

· Schoolreis: als teambuilding (groepsvorming) aan de start van het jaar.

· Schoolkamp: de schoolverlaters gaan 3 dagen op kamp; ook weer met het accent op teambuilding (groepsvorming).

· Themadagen: Kinderboekenweek en de rekenweek worden op ludieke wijze geopend met alle groepen. De kinderen werken dan een aantal dagen aan het thema en mogen hun prestaties laten zien op de kijkmiddag.

· Afscheid schoolverlaters: in de laatste week van het schooljaar nemen de schoolverlaters afscheid. ’s Avonds worden ouders en familie uitgenodigd om bij het afscheid te zijn. De kinderen hebben zelf een actieve rol. Ze krijgen een cadeau en certificaat mee ter herinnering.

· Net als bij de start van het schooljaar, sluiten we deze nu schoolbreed samen af. Ouders zijn welkom om het laatste uur in de klas te komen voor een informeel 'afscheid'.

Afkortingen

SBO Speciaal Basisonderwijs

H3O Stichting H3O

OR Ouderraad

OC Oudercommissie

MR Medezeggenschapsraad

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

SOP School ondersteuningsplan (per school)

OP Ondersteuningsplan (vh samenwerkingsverband)

OPP Ontwikkelingsperspectief

OPR Ondersteuningsplanraad

SWV Samenwerkingsverband Dordrecht

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

ZC Zorgcoördinator

LRV Leerrendementsverwachting

DL Didactische Leeftijd

DLE Didactische Leeftijd equivalent

IQ Intelligentie Quotiënt

LVS Leerlingvolgsysteem

SEO Sociaal Emotionele Ontwikkeling

ICT Informatie- en Communicatietechnologie

HGW Handelingsgericht Werken

RT Remedial Teaching

MKD Medisch Kinderdagverblijf

PRO Praktijkonderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs

Auto's parkeren

Het parkeren van de auto voor de deur is erg lastig. Met EBS Eden hebben we de schooltijden afgestemd om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Zet uw auto bij het brengen en halen van uw kind a.u.b. zo veel mogelijk op de daarvoor bestemde parkeerplekken. Dit kan niet altijd op de parkeerplek van de school zelf. U kunt deze ook in de buurt parkeren. Bied in de straat langs de school zoveel mogelijk ruimte om de doorstroom te bevorderen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bedrijfshulpverlening, BHV

De veiligheid op De Toekomst heeft onze aandacht. We zijn voortdurend alert op onveilige situaties en proberen ongelukjes te voorkomen. Een aantal personeelsleden is in het bezit van een certificaat bedrijfshulpverlening (BHV). Zij kunnen eerste hulp bieden en weten hoe zij een ontruiming moeten begeleiden. Wij houden 1 keer per jaar een ontruimingsoefening. Dit wordt vooraf geoefend met kinderen.

Buitengewoon verlof

Wij gaan ervan uit dat u (familie)uitstapjes en vakanties zoveel mogelijk regelt in de schoolvakanties. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het hele programma volgen; juist ook de dagen rond het weekend en vlak voor of na een vakantie. Bij sommige beroepen is het alleen mogelijk om buiten de schoolvakanties weg te gaan. U kunt dan minimaal twee maanden van tevoren bij de (waarnemend) directeur, dhr. Heuseveldt een verzoek om vakantieverlof indienen. U moet een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt. Dit vakantieverlof mag:

• Slechts één keer per jaar worden verleend;

• Niet langer duren dan tien schooldagen;

• Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Buiten het verlof inzake de specifieke aard van het beroep is vakantieverlof niet toegestaan.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal één maand van te voren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar te worden aangevraagd. In de regel is dan een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er nodig waaruit blijkt dat verlof voor de kinderen noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. In de digitale schoolgids vindt u het formulier of u kunt dit bij de administratie opvragen. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een brief waarin de verlofregelingen beknopt worden uitgelegd.

Conflicten

Conflicten zijn een onderdeel van het leven. Het is een gelegenheid om te leren opkomen voor jezelf en rekening te houden met de ander, maar ook om te gaan met je emoties en oplossingen te zoeken. In eerste instantie proberen we het de kinderen indien mogelijk zelf op te laten lossen. Lukt dit niet, dan gaan wij actief luisteren naar het verhaal van beide partijen. We coachen en stellen vragen om de situatie voor de kinderen zelf te verhelderen. Reacties van kinderen kunnen heel divers zijn: sommige praten, sommige lopen weg en andere beginnen te huilen, of kunnen er pas later over praten. Wij maken altijd tijd vrij om met het kind in gesprek te gaan. Is de veiligheid van een van de partijen in het geding, dan grijpen wij direct in.

Contactgegevens externe instanties

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl


Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)

www.onderwijsinspectie.nl


Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie primair en

voortgezet onderwijs

Postbus 694

2270 AR Voorburg

tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)


Vragen over onderwijs

Bel 0800-8051 of kijk op www.50tien.nl


Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900-1113111


Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Postbus 619

3300 AP Dordrecht

078-6398090


Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht (SWV)

Laan der Verenigde Naties 325

3318 LA Dordrecht

078-8905017

www.swvdordecht.nl

Disciplinaire maatregelen

Bij een situatie waarin de veiligheid van kinderen of personeelsleden in het geding komt, is het noodzakelijk om grenzen te stellen. Soms geven we een waarschuwing door middel van een time-out. Bij ernstige gevallen moeten we overgaan tot schorsing of zelfs verwijdering. De directeur is namens bevoegd gezag gemandateerd tot besluitvorming in dit soort zaken. De procedure die de directeur zal volgen is na te lezen in het protocol time-out/ schorsing/ verwijdering. Deze vindt u in de digitale schoolgids onder tabblad protocollen.

Fietsen stallen

Kinderen lopen altijd met hun fiets aan de hand op het schoolplein, om ongelukken te voorkomen. Fietsen worden in de fietsenrekken aan de zijkant van de school gestald. Zorg voor een goed (dubbel) slot. Het stallen van fietsen valt altijd onder de eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal. Het hoofdhek is de ruimte waardoor wij binnenkomen en weer naar huis gaan.

Gedragsverwachtingen

Elk schooljaar wordt in alle klassen aandacht besteed aan groepsvorming en de omgangsregels. Wij noemen deze regels: ‘gedragsverwachtingen’. In alle groepen worden deze samen met de kinderen opgesteld, verwoord en zichtbaar gemaakt in de groep. Wij werken samen met de gedragsspecialist: drs. Kees van Overveld. De omgangsregels (gedragsverwachtingen) gelden voor kinderen, personeel en ouders.

Gezond eten

In de ochtendpauze is het een goed gebruik dat de kinderen iets gezonds eten. Geeft u uw kind daarom een boterham, cracker of stuk fruit mee. Liever geen snoep. Het drinken van frisdrank is op school niet toegestaan. Op feestdagen maken we een uitzondering; dan zorgen wij voor iets lekkers.

Ook doen wij mee aan het EU schoolfruit programma. Kinderen krijgen 20 weken lang elke week verschillende soorten vers fruit en groenten.

Gym en sportactiviteiten

Twee maal per week gymmen de kinderen in onze eigen gymzaal. Gymkleding is hierbij verplicht: een T-shirt of hemd, een sportbroek en gymschoenen (zonder zwarte zolen). Wilt u doorgeven aan de groepsleerkracht, wanneer uw kind incidenteel niet kan gymmen? Bij de gym worden sieraden afgedaan; dit is gevaarlijk. De school is niet aansprakelijk voor verlies en/ of schade aan eigendommen van kinderen. Elk schooljaar doet de bovenbouw mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Daarnaast organiseren we sportclinics zoals bijv. een bezoek aan de klimwand, schooljudo, streetdance of andere leuke uitdagingen.

Hoofdluis

Hoofdluis kan iedereen krijgen. Regelmatige controles zorgen er voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Als een kind hoofdluis heeft, is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. Meld dit op school, bij clubjes en vriendjes. In verband met de speciale benadering van sommige kinderen, hebben wij geen luizenouders die de kinderen nakijken op hoofdluis. Daarom verzoeken wij u als ouder/verzorger met klem om dit zelf regelmatig en na iedere vakantie te doen. Wanneer wij hoofdluis constateren op school, geven wij een brief mee.

Huiswerk

Huiswerk geven wij alleen mee wanneer we dit zinvol vinden. Leren en werken doen kinderen op school. Per groep wordt bekeken of er huiswerk meegegeven wordt. Bijvoorbeeld: oefenen voor een toets of op verzoek van ouders en/ of kinderen zelf. Het huiswerk dat meegegeven wordt heeft de volgende doelen:

· Wennen aan het maken van huiswerk (voorbereiding voortgezet onderwijs).

· Leren plannen van je werk.

Het is natuurlijk mogelijk dat de kinderen thuis iets moeten voorbereiden zoals een spreekbeurt of iets maken/ opzoeken voor een thema. Het kan ook dat kinderen ter ondersteuning huiswerk krijgen van de logopedist.

Inzage dossier

Als ouder of verzorger (wettelijke voogd) heeft u recht op inzage in het dossier van uw kind. U kunt daarvoor een afspraak maken en in het bijzijn van een van de zorgcoördinatoren of directie het dossier inzien. Alle gegevens worden, twee jaar nadat het kind de school verlaten heeft, vernietigd.

Kennisgeving Islamitische feestdagen

Islamitische feestdagen vallen niet altijd allemaal op dezelfde datum. Als Moslim heeft u recht op één vrije dag per feest en wij weten graag tijdig op welke dagen deze feesten vallen. Voor vragen en het kennisgevingsformulier kunt u terecht bij Bianca van Gent of Gijs Crielaard. U kunt het formulier ook hier downloaden.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de school, dan vinden wij het prettig als u die klacht meteen op school komt bespreken. U kunt hiervoor terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directie.

Onze school heeft een vertrouwenspersoon: Bennine Planjé, voor het personeel van de school, de ouders en kinderen. Ook bij haar kunt u terecht als u een klacht heeft. Zij kan u verder helpen om uw klacht op te lossen.

Er zijn ook externe vertrouwenspersonen:

Mw C.M. Rovers: 06 53686304,

Dhr K. Rovers: 06 53589542

Postadres: Postbus 256, 3300 AG Dordrecht

Mocht u vinden dat uw klacht niet op school afgehandeld kan worden, of u bent niet tevreden over de afhandeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan: Stichting H3O Mw. J. Feijer, 078 8905000. Informatie over de klachtenregeling kunt u ook verder bij mevrouw Feijer verkrijgen.


Het adres van de Landelijke klachtencommissie is:

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

T 070- 3861697

F 070- 3020836

E info@kringenrechtspraak.org

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl of

mail naar: info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief) voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geestelijk of lichamelijk geweld, discriminatie of extremisme.


Onder klachtenregeling vallen ook klachten over ongewenste intimiteiten.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar zijn kinderen voor de wet leerplichtig. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Ouders die hier voor hun kind gebruik van willen maken, moeten dit melden bij de directeur van de school. Bureau Leerplicht van de gemeente Dordrecht controleert scholen op de naleving van de Leerplichtwet. Tijdens controles wordt gekeken of de verzuimregistratie in orde is, of ongeoorloofd verzuim wordt gemeld, en of op verzoeken voor vrijstelling van schoolbezoek op de juiste manier wordt beslist. Ouders die bezwaar willen maken tegen een (afwijzende) beslissing van de directeur van de school, kunnen dat doen bij het schoolbestuur.

Logopedie

De Toekomst werkt samen met een praktijk voor logopedie. De logopediste komt bij ons op school. Deze hulp wordt ingezet als wij denken dat meer specifieke ondersteuning nodig is dan die wij op school kunnen bieden. Dit gaat op advies van de leerkracht en zorgcoördinator en altijd in overleg met ouders. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. Bij veel zorgverzekeringen wordt dit vergoed.

Mobiele telefoons

Steeds meer kinderen krijgen op jonge leeftijd een mobiele telefoon. Kinderen die lopend of op de fiets komen mogen altijd even bellen of appen om te laten weten dat zij veilig zijn aangekomen. Dat doen ze zodra ze op school zijn. Daarna gaat de telefoon uit en bij binnenkomst wordt deze ingeleverd bij de leerkracht. (uitgezonderd incidentele afspraken). Na schooltijd krijgt het kind de telefoon weer terug. Zo voorkomen we misverstanden of misbruik.

De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging.

Op tijd aanwezig zijn

Om 8.30 starten de lessen. Het is belangrijk dat de leerkrachten dan meteen kunnen beginnen. Te laat komen heeft grote gevolgen voor uw kind, omdat het op die manier onderwijstijd mist. Veelvuldig te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim volgens de Leerplichtwet. Bovendien werkt het storend voor de andere kinderen en de leerkracht. Wij willen u dan ook dringend vragen om er voor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is.

Schoolfotograaf

Er worden portretfoto’s en groepsfoto's gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een klassenfoto gemaakt. Een ouder en een leerkracht coördineren dit. Op de informatiebrief hierover kunt u toestemming geven om uw kind wel/ niet te laten fotograferen. U ontvangt deze brief te zijner tijd.

Schoolmelk

Een goede ontwikkeling van kinderen en gezonde voeding gaan samen op. Melk (of een ander zuivelproduct) kan hier een verantwoorde bijdrage aan leveren. Campina op School zorgt voor verse gekoelde halfvolle melk, chocomelk of drinkyoghurt. Wij hebben hiervoor een koelkast ter beschikking. Voor een abonnement hoeft u alleen het digitale aanmeldingsformulier in te vullen op de website van Campina op School. Daar kunt u alle informatie op vinden: www.schoolmelk.nl

Schoolreis en schoolkamp

We gaan elk jaar met de eindgroepen op schoolkamp. We gaan dan echt kamperen. Het doel van deze 3 dagen is teambuilding/groepsvorming. Kinderen en leerkrachten/ begeleiders leren elkaar op sportieve wijze snel kennen.


Met de rest van de groepen (en sommige Plusgroepen) gaan we op schoolreis. Ook hier is het doel teambuilding/groepsvorming door ontspannen met elkaar te genieten van een pretpark of andere attractie. Meer informatie over de kosten kunt u lezen onder het tabblad 'ouders' - ouderbijdrage.

Schoolspullen

Soms krijgen we vragen over welke materialen mee naar school genomen mogen worden. De school zorgt aan het begin van het jaar voor een goede pen, potlood, kleurpotloden en een gum. Deze materialen blijven op school. De leerlingen mogen zelf voor een etui zorgen. Verder is een tas voor het eten en drinken nodig en een aparte gymtas met gymkleding.

Het is niet de bedoeling dat speelgoed van thuis wordt meegenomen. Dit kan kwijt raken of kapot gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een uitzondering wordt gemaakt op eventuele speciale spelletjesdagen.

Time out

Soms heeft een kind wat extra tijd of ruimte nodig om tot rust te komen. Hier is een time-outplan voor opgezet. Een kind mag even alleen zijn en leert te reflecteren op het eigen gedrag. Vaak heeft een kind behoefte aan een gesprekje met iemand bij wie hij zich veilig voelt. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de juiste ondersteuning krijgt en leert vragen om hulp.

Vakanties en feestdagen

Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020


Herfstvakantie 21 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 1 maart 2020

Pasen 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaart 21 mei t/m 24 mei 2020

Pinkstermaandag 1 juni 2020

Zomervakantie18 juli t/m 30 augustus 2020

Veiligheid

Ook voor medewerkers van onze school, ouders en bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn. Allerlei zaken spelen mee bij het begrip ‘veiligheid’. Denk aan de veiligheid van het gebouw, het gebruik van allerlei zaken in en rondom het gebouw. Ook moeten kinderen veilig kunnen spelen en werken, lichamelijk en geestelijk. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat wij er alles aan doen om ongelukken te voorkomen en indien er zich ongelukjes voordoen wij hier adequaat op inspelen. Om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn er gezamenlijke afspraken en is er controle op de naleving van die afspraken.

Verjaardagen

Jarig zijn is een feest voor elk kind. Elke jarige wordt in het zonnetje gezet. Het kind mag in de eigen klas trakteren en krijgt een grote verjaardagskaart.

Ook de juffen en meesters vieren hun verjaardag, maar dan samen op de 'juffen- en meestersdag'. Dan hebben we in alle groepen een feestje!

Vertrouwenspersonen

Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig, juf Bennine Planjé. Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op een vertrouwenspersoon als ze problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of mishandeling. Onderwerpen waar je niet met iedereen over durft of wilt praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk is.


Daarnaast heeft H³O externe vertrouwenspersonen:


Mw C.M. Rovers: 06 53686304

Dhr K. Rovers: 06 53589542

Postadres: Postbus 256, 3300 AG Dordrecht


Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Telefoon: 0900-1113111

Verzuim en absentie

Wanneer een kind niet op school komt zonder afmelding, wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Rond 9.00 wordt er door de school gebeld naar ouders waarvan we geen bericht hebben gekregen. Zo willen we checken of een kind onderweg iets overkomen is.

De groepsleerkrachten noteren iedere ochtend welke kinderen afwezig of te laat zijn. Bij stelselmatig te laat komen, nemen we contact op met ouders en met de leerplichtambtenaar.

Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid van het kind, wordt een verklaring van de behandelend arts opgevraagd. Als dit niet lukt, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. Bij ongeoorloofd verzuim maken we een melding bij Bureau Leerplicht.

Ziek naar huis en ziekmelden

Een kind dat ziek is, moet naar huis. Wij kunnen namelijk geen medische diagnose stellen en op school de zorg bieden die uw kind op dat moment nodig heeft. In een voorkomend geval zal een medewerker van de school u bellen en vragen om uw kind zo snel mogelijk op te komen (laten) halen.

Wanneer u uw kind absent wilt melden, kunt u de school bellen of een mail naar de betreffende groepsleerkracht sturen. Vermeld daarin om wie het gaat, de reden van afwezigheid en de verwachte duur van de absentie. U kunt uw melding versturen via Schoudercom. Doet u dit a.u.b. vóór 8.30 uur.