Samen werken aan De Toekomst

We hebben de kinderen voor een groot deel van de week onder onze hoede en doen ons uiterste best uw kind zo goed mogelijk te onderwijzen en ondersteunen. Maar ook wij hebben onze leerpunten en maken soms fouten. Elkaar goed en respectvol informeren en naar oplossingen zoeken vinden wij belangrijk. U bent altijd welkom om met vragen/ opmerkingen bij ons langs te komen.

We verwachten een stimulerende en geïnteresseerde houding van ouders. Dit kan door te komen kijken aan het eind van een themaweek, koffieochtenden te bezoeken en belangstelling te tonen voor de ontwikkeling van uw kind. We verwachten van u uiteraard dat u op de geplande oudergesprekken komt.

De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van uw kind.

Wij informeren u regelmatig en op verschillende manieren over belangrijke dingen op school. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke zaken die spelen rondom uw kind en zijn/haar thuissituatie.


Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt gebruikt om alle extra activiteiten te bekostigen. Als school vinden we het belangrijk om met de kinderen uitstapjes te kunnen doen en iets extra’s te kunnen geven bij vieringen.

Het schoolkamp en schoolreis zijn gepland aan de start van het schooljaar, in het kader van groepsvorming. Ook het schoolreisgeld en het schoolkampgeld zijn vrijwillige bijdragen. U begrijpt echter dat we zonder uw bijdrage deze activiteiten niet kunnen bekostigen. Daarom vragen we u elk jaar om deze bijdrage.

Wat u wilt bijdragen kunt u in één keer of in termijnen betalen. U kunt het bedrag overmaken of contant betalen. In het laatste geval krijgt u een kwitantie als bewijs van betaling.

Per activiteit ontvangt u een aparte informatiebrief met de op dat moment geldende bedragen.

Kosten die niet worden betaald van de ouderbijdrage:

  • De schoolreis (rond de € 27,50,- per kind).
  • Schoolkamp (rond de € 70,- per kind).
  • Schoolvoetbal (€ 5,- per kind).
  • Sommige buitenschoolse activiteiten.

Betaal tijdig

In verband met activiteiten in december vragen we u de vrijwillige ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar te betalen. Wanneer betalen een probleem is, neemt u dan contact op met de leerkracht. In overleg proberen we altijd naar oplossingen te zoeken.

Bij een minimum inkomen kunt u bij Stichting Leergeld Drechtsteden ondersteuning aanvragen.


Ouderbetrokkenheid

Hulpouders zijn altijd welkom! U kunt bij de leerkracht vragen bij welke activiteiten er ondersteuning wordt gevraagd.

Alle inzet van ouders gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer u interesse heeft om ook te komen ondersteunen, neem dan gerust contact op met juf Pieta of meester Willem.

Wat kunt u doen? Helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten/festiviteiten zoals schoolreis, Sinterklaas maar ook de eindmusical. De activiteiten zijn vastgelegd op de jaarkalender die alle ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen

Gedurende het schooljaar worden ook koffieochtenden georganiseerd. U bent van harte welkom!


De GMR

Binnen Stichting H³O functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Hier worden onderwerpen besproken die alle H³O-scholen aangaan, zoals de vakantieregeling.


De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van een basisschool is een officieel orgaan met instem- en adviesrecht. Zij vertegenwoordigt het personeel en de ouders in het overleg met de directie. Op de SBO De Toekomst bestaat de medezeggenschapsraad uit een oudergeleding van 2 ouders en een personeelsgeleding van 2 leerkrachten.

De MR staat de directie met raad en daad bij. Zo denkt de MR mee over het jaarplan en de speerpunten van de school, en draagt zij ideeën aan vanuit de ouders en de leerkrachten.


Leden


De MR wordt vertegenwoordigd door ouders en een personeelsleden. Bij ons op school zijn dat Juf Ans Ormel, juf Joke Tepas, Anouk van Putte-Bollaart en Sonja van der Linden.


Vergaderingen

De MR-vergaderingen zijn (gedeeltelijk) toegankelijk voor personeel en ouders van de school (als toehoorder). De notulen van deze vergaderingen worden openbaar gemaakt. Vergaderdata worden via de schoolwebsite bekend gemaakt en zijn onder voorbehoud.


Contact

Ouders worden uitgenodigd om agenda onderwerpen aan te dragen en hun ideeën en standpunten over de te bespreken onderwerpen bij de oudergeleding van de MR neer te leggen.

De MR is bereikbaar via mrdetoekomst@h3o.nl of door ons persoonlijk aan te spreken. Op de door school georganiseerde koffieochtenden is over het algemeen een MR-lid, Sonja van der Linden, aanwezig.


Medezeggenschapsreglement

In het verplichte medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de medezeggenschapsraad (MR). De MR moet instemmen met het reglement. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.


Oudergeleding


Sonja van der Linden (ouder Kevin Joshua, Esdoorn, voorzitter MR)

Ik ben Sonja van der Linden, moeder van Kevin Joshua (12) en Zoey Zelda (9). Ik werk fulltime als Senior Manager (IT en Finance) bij een Internationaal ondernemingsadviesbureau. Gelukkig valt dit door flexibele tijdsindeling goed te combineren met ouderschap en vrijwilligerswerk. Sinds 2017 ben ik met veel plezier lid van de medezeggenschapsraad van SBO De Toekomst en voorzitter van een stichting. Kevin Joshua heeft na een lange zoektocht een fijne, veilige plek gevonden op de SBO De Toekomst. Wij zijn dankbaar voor de gepassioneerde aanpak van het team. Door deel uit te maken van de medezeggenschapsraad, heb ik het gevoel iets terug te kunnen doen voor deze unieke school.

E-mail: sonjavanderlinden@gmail.com


Anouk van Putte-Bollaart (ouder Vigo, Esdoorn)

Hoi, Ik ben Anouk getrouwd met Danny samen hebben we 2 zoons en 1 dochter.

Onze jongste zoon zit hier op "De Toekomst" op school.

Ik ben werkzaam in de Maatschappelijke Welzijn sector als SPW-er en vind het leuk om me verder te verdiepen in ASS en coaching dit doe ik d.m.v. het volgen van cursussen en lezingen dit pas ik toe in de praktijk.

Ik vind het leuk met mijn gezin dingen te ondernemen.

Verder vind ik het leuk om films te kijken, te lezen en spreek graag af met vriendinnen.

Ik hoop vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid en werkervaring in het belang van onze kinderen een positieve bijdrage te kunnen leveren in de MR.

E-mail: anoukvanputte@gmail.com


Personeelsgeleiding

Ans Ormel (Reken coördinator)


Mijn naam is Ans Ormel, ik ben al lang werkzaam in het speciaal basisonderwijs. Dit jaar heb ik een bijzondere taak op school. Omdat we dit jaar willen inzetten op verbetering van het rekenonderwijs, probeer ik als reken coördinator daar het team in te begeleiden, ondersteun werkgroepen die onderzoek doen naar een rekengebied, verzorg studiedagen voor het team. Daarnaast doe ik regelmatig rekenonderzoek bij een individueel kind, waarna dan in overleg met zorg coördinator en leerkracht een rekenplan opgesteld wordt.

Omdat ik het interessant vind om mee te denken over het beleid van de school, ben ik lid van de medezeggenschapsraad van de school. Het contact met ouders en kinderen vind ik belangrijk, samen werken aan de toekomst van uw kind.

E-mail: aormel@h3o.nl


Joke Tepas (leerkracht Kersenboom)

Hallo! Ik ben de leerkracht van groep Kersenboom. Mijn specialisme ligt op het gebied van onder- en middenbouw. Ik heb o.a. een aantal certificaten van de master SEN- RT behaald om me verder te professionaliseren. Ook ben ik lid van het BHV team. Met elkaar willen we een fijn leerklimaat creëren. Welkom op De Toekomst.

E-mail: jtepas@h3o.nl


Bevoegdheden

Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheid om mee te denken over alle beleidszaken. Soms vraagt de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies of om instemming. De MR is de schakel tussen team, ouders, schoolleiding en bestuur. De MR wordt vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden. Bij ons op school zijn dat Juf Ans en Sonja van der Linden.

Vergaderingen

De MR-vergaderingen zijn (gedeeltelijk) toegankelijk voor personeel en ouders van de school (als toehoorder). De notulen van deze vergaderingen worden openbaar gemaakt. Vergaderdata worden via de schoolwebsite bekend gemaakt en zijn onder voorbehoud.

Ontmoeting en gesprek

Wij verwachten van ouders betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind. Daarom organiseren we bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. We starten het schooljaar met elkaar op de kennismakingsochtend. Daarna mogen de ouders met hun kind mee naar de klas.

Verder organiseren wij:

· In september een ouder-vertelgesprek om elkaar en uw kind beter te leren kennen.

· In oktober: Ontwikkelingsperspectief gesprek.

· In februari : Voortgangsgesprek met een rapport.

· In juni: Laatste rapportgesprek op uitnodiging of verzoek.

· Gedurende het schooljaar koffieochtenden

We sluiten het schooljaar ook met zijn allen af. Ouders ontvangen een uitnodiging om in de klas afscheid te nemen met en van elkaar.

Voor de schoolverlaters is er een ander programma. Dit programma vindt u onderaan deze pagina in de link.


De groepsleerkracht is altijd de eerste aanspreekpersoon wanneer u een vraag heeft of wanneer u iets wilt melden. U begrijpt dat dit onder schooltijd niet mogelijk is. Het is meestal het beste om even een afspraak te maken, wanneer u iets wilt delen. De leerkracht kan dan tijd maken om naar u te luisteren.

Wanneer u met de groepsleerkracht ergens niet uit komt, kunt u (na schooltijd) met uw vraag/opmerking terecht bij de directie. Wij communiceren transparant en zullen altijd samen met u (eventueel het kind) én de leerkracht in gesprek gaan.

Omdat het personeel na schooltijd regelmatig vergaderingen en overlegbijeenkomsten heeft, kan het gebeuren dat u niet altijd direct contact heeft met de persoon die u wilt spreken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij zijn via de mail of SchouderCom altijd goed bereikbaar. Telefonisch tussen 08.00 en 8.30 uur of na schooltijd.


SCHool-OUDER-COMmunicatie

Wij werken met het digitale communicatiemiddel ‘Schoudercom’. Dit programma is alleen toegankelijk voor ouders en medewerkers van de school. Deze beschermde omgeving wordt gebruikt om informatie te delen, of laat zien wat elke klas doet (elke klas heeft een eigen blog) en u kunt kinderen via Schoudercom ziekmelden. Foto’s uit de klassen en foto’s van activiteiten zullen ook via Schoudercom met ouders (alleen met toestemming) worden gedeeld. U ontvangt een inlogcode als uw kind is aangemeld op onze school. U hoeft daarvoor alleen maar uw mailadres bij de leerkracht door te geven. Schoudercom is ook in te stellen als gratis app voor tablet en mobiele telefoon.


Gescheiden ouders en voogdij.

Het is niet altijd haalbaar om gescheiden ouders beiden van informatie te voorzien. Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

· Wij geven informatie over de ontwikkeling van het kind aan de wettelijke voogd.

· Wij geven informatie over oudergesprekken en activiteiten door aan de ouder die de directe zorg voor het kind heeft.

· Wij gaan er vanuit dat informatie door de ouders wordt gedeeld.

· Wij kiezen geen partij tussen ouders van een kind.