Jaaragenda 2019 - 2020

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar.

Inhoudsopgave


1. Jaaropening en kennismaking

2. De groepen

3. Schooltijden

4. Gymrooster

5. Vakanties

6. Themaweken, activiteiten en feesten

7. Gedragsverwachtingen

8. Contact met u als ouders/ verzorgers

9. Overige zaken


1. Jaaropening en kennismaking

We starten het schooljaar met een gezamenlijke opening in de gymzaal.

Alle kinderen mogen hun ouders/ verzorgers meenemen.

De directeur heet iedereen welkom. Elk jaar zijn er nieuwe kinderen en ouders, dus het is goed om even te weten wie er op De Toekomst werkt. Daarom wordt het team voorgesteld.

Daarna mogen de kinderen met hun ouders/ verzorgers per groep mee met hun ‘nieuwe’ juf of meester naar de klas. (Voor de SBO+ groepen gelden aparte afspraken per groep) De juf of meester zal iets vertellen over de werkwijze in de groep en wat nog meer belangrijk is.

Ook vragen we u een formulier in te vullen, zodat leerkrachten meteen alle informatie bij de hand hebben in de klassenmap.

Om 10.00 uur is het pauze en gaan de ouders/ verzorgers weg. De kinderen blijven dan op school.

In september zijn er kennismakingsgesprekken voor ouders/verzorgers. Op deze middag/ avond kunt u in een persoonlijk gesprek met de leerkracht(en) uw verhaal doen over uw kind. Ook gebruiken we deze gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar. Op deze manier willen we een goede start maken met betrekking tot de afstemming en samenwerking tussen school en ouders.

Voor de ouders/verzorgers van de Plusgroep schoolverlaters is er ook een (aparte) voorlichtingsavond gepland

Voor de ouders/ verzorgers van onze schoolverlaters zal er tevens voorlichting gegeven worden over het traject en de procedures richting het voortgezet onderwijs.

September 2019

Oktober 2019

2. De groepen

November 2019

3. Schooltijden

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein. Fietskinderen stappen bij de ingang van het hek af en lopen naar de fietsenstalling. Het is de bedoeling dat iedereen via ons hoofdhek het plein opkomt, om problemen met school Eden te voorkomen.

Om 8.20 uur gaat de eerste bel als teken dat de kinderen naar de klassen kunnen. We noemen dit inloop. Kinderen krijgen de tijd om ‘s morgens rustig binnen te komen. Ouders kunnen voor korte bijzonderheden nog even iets bespreken met de leerkracht. Ons doel is kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken. Daarom gaan kinderen ’s morgens zelfstandig, dus zonder ouders, naar binnen.

Een uitzondering geldt voor de Plusgroepen 1 t/m 3 deze kinderen zijn juist gebaat bij de begeleiding door de ouders, indien dit mogelijk is. Kinderen die met de taxi komen, worden door leerkrachten of onderwijsassistenten soms opgehaald bij het hek; ook dat proberen we af te bouwen.

Om 8.30 uur beginnen de lessen en moet iedereen dus in de klas aanwezig zijn. De lessen duren tot 14.30 uur. Op woensdag zijn de lessen tot 12.30 uur en voor de onderbouw op vrijdag tot 12.30 uur.

Verzuim

Het kan voorkomen dat iemand een keer incidenteel te laat is. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waar kinderen blijven. Wij verwachten van u dat u vanaf 8.00 uur belt of via SchouderCom laat weten als uw zoon/ dochter afwezig is door ziekte of later komt. Na die tijd gaan we kijken welke kinderen er niet zijn en bellen we binnen een half uur naar huis.

Vergeet u niet te bellen naar de taxi om uw kind ziek te melden.

Bij frequent schoolverzuim nemen we contact met u op maar zijn we tevens verplicht een melding bij leerplicht te maken. Dit geldt ook voor veelvuldig te laat komen. Wij stellen u daarvan op de hoogte.

Continuerooster

We blijven met alle kinderen over op school. De groepsleerkrachten eten met de kinderen in de klas. We hebben gespreide pauzes. De pauzetijden zijn aangepast aan de hoeveelheid groepen. Er zijn nu 2 pauze tijden, zowel ’s morgens als ’s middags. Daarbij hebben we in overleg met school Eden niet alleen het plein, maar ook de gymzaaltijden verdeeld.

December 2019

Januari 2020

4. Gymrooster

Alle groepen hebben 2 maal per week gym.

De precieze gymdagen krijgt u nog via de leerkracht te horen.

Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht; een korte broek met een T-shirt is prima. Gymschoenen zijn aan te bevelen, anders wordt er op blote voeten gelopen en het risico op wratten of voetschimmel is hoog.

Het scheelt veel tijd bij het omkleden, wanneer de (jongere) kinderen makkelijke kleding aan hebben. Sieraden worden voor de gymles afgedaan om te voorkomen dat deze kapot gaan of dat kinderen zichzelf verwonden. Deze kunnen bij de leerkracht in bewaring gegeven worden.

februari 2020

5. Vakanties

Op de kalender ziet u de vrije dagen, schoolvakanties en studiedagen aangegeven. Ook op de digitale schoolgids (via onze website) vindt u deze terug. Hieronder een kort overzicht met alle vrije dagen op een rijtje.

In principe volgen wij de schoolvakanties, zoals binnen ons bestuur is afgesproken.

De basisscholen van Stichting H3O hebben dezelfde meivakantie als het Insula-college (de scholen voor voortgezet onderwijs van H3O). Dit maakt dat wij soms een andere meivakantie hebben dan andere basisscholen binnen Dordrecht. Kijkt u dus goed op onderstaand overzicht:

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie 21 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 1 maart 2020

Goede vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie 27 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020

Zomervakantie 20 juli t/m 30 augustus 2020

Maart 2020

6. Themaweken, activiteiten en feesten

Themaweken

Als school besteden we zoals elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek. Het kinderboekenweekthema heet: “Reis mee!”. Elke themaweek openen we op school met alle kinderen en sluiten we af met een kijkmiddag voor ouders, familie en belangstellenden.

Ook doen we mee aan de Grote Rekendag, waar we een kleine week mee bezig zijn. Het leuke van de rekenweek is, dat kinderen zo ontdekken dat rekenen in ons dagelijks leven zit en niet alleen sommetjes uit een boek maken is. Huisnummers, nummerplaten, mobiele telefoons, eten en drinken, alles heeft wel iets van doen met rekenen. Door leuke opdrachten of activiteiten krijgen kinderen op een stimulerende en uitdagende manier zin in rekenen.

Activiteiten

Creatief bezig zijn of alternatieve lessen geven binnen het SBO vraagt enorm veel voorbereiding. Leerkrachten investeren veel tijd in het plannen en bedenken van lesstof, doelen en organisatie van werkvormen. U zult begrijpen dat er bij dit onderwijs veel meer komt kijken, vanwege de onderwijsbehoeften van de kinderen. Elk kind heeft vrijwel een andere aanpak of leerstijl. Zomaar even een creatieve les of techniekles vraagt extra veel voorbereiding van de leerkrachten. Het kan zijn dat een leerkracht soms wat extra handen nodig heeft. Uw hulp is dan van harte welkom!

Sporten vinden we als school voor iedereen heel belangrijk. We gaan dit schooljaar ook weer meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi met groep 7 en 8.

Ook vieren we dit jaar Koningsdag op 17 april. Mochten er dit schooljaar nog andere leuke activiteiten op ons pad komen, dan kijken we op dat moment of we daar aan mee kunnen doen. U wordt daar dan over ingelicht.

De schoolverlaters gaan op schoolkamp. Dit doen we in het kader van de groepsvorming: de periode dat een klas met kinderen echt een groep gaat vormen. Dit is een mooie activiteit om de groeps- vorming op een positieve manier te stimuleren.

Ook het schoolreisje is goed voor de groepsvorming. Deze is voor het komende jaar gepland op dinsdag 24 september. We laten deze nu vroeg in het schooljaar plaatsvinden, zodat alle kinderen en leerkrachten in een gezellige omgeving elkaar beter kunnen leren kennen.

Feesten

De traditionele feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen vieren we met de kinderen op school. We vinden het als organisatie belangrijk om dingen te vieren en stil te staan bij wat er goed gaat of goed is.

We betrekken u hier ook graag bij. We openen het jaar samen met ouders/ verzorgers en kinderen en we willen het jaar ook graag met u afsluiten. Daarom hebben we ook dit jaar een jaarafsluiting.

April 2020

Mei 2020

7. Gedragsverwachtingen

Op elke school en binnen elke organisatie is het belangrijk om te weten wat er van je wordt verwacht en hoe we met elkaar om willen gaan. Dit hebben we voor de kinderen, ouders en teamleden geformuleerd in gedragsverwachtingen. Dit zijn de basisregels waar we elkaar op aanspreken en in stimuleren.

Ieder schooljaar starten we in alle groepen met het weer onder de aandacht brengen van de gedrags-verwachtingen en de rituelen die daarbij horen. De eerste periode van het schooljaar krijgen deze verwachtingen, naast de groepsvorming, extra aandacht. De gedragsverwachtingen gelden zowel voor de kinderen, de leerkrachten en ouders.


Onze gedragsverwachtingen zijn:

-We helpen elkaar (dat kan ook zijn hulp halen door naar de juf of meester te gaan)

-We luisteren naar elkaar (we laten elkaar uitpraten, proberen elkaar te begrijpen)

-We doen elkaar geen pijn (zowel lichamelijk als geestelijk kwetsen we niet)

-We zijn zuinig op alle spullen

-We zijn binnen rustig (we zorgen dat anderen rustig kunnen doorwerken)


Aandachtpunten hierbij zijn hoe we elkaar aanspreken, hoe we met elkaar en materiaal om gaan, hoe we door de school lopen, hoe we zelf behandeld willen worden en rekening houden met elkaar.

We willen daarin met name het positieve gedrag benadrukken en zo de sfeer binnen onze school nog verder verbeteren, ten gunste voor iedereen.

Helpt u ons mee !?!

Juni 2020

8. Contact met u als ouders/ verzorgers

Een goed contact met elkaar vinden we als team heel belangrijk. Prettig communiceren, de toon en de manier waarop is daarbij essentieel. U bent altijd welkom om langs te komen of een afspraak te maken wanneer u vragen heeft. Heeft u ideeën ergens over? Of ervaring op andere scholen waar wij ons voordeel mee kunnen doen? Kom het delen met ons.

Maandag 2 September is de kennismakingsochtend. Op deze ochtend openen we samen het nieuwe schooljaar met ouders en kinderen. Wanneer het over uw kind gaat, vinden we het belangrijk om onze kennis met elkaar te delen en uit te wisselen, want zo leren we elkaar ook beter kennen en begrijpen.

Om echt in goed gesprek te gaan over uw kind hebben we een zgn. Kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek staan u en uw kind centraal. U kent uw kind het beste en daarom horen we graag wat u ons kunt vertellen. Met elkaar praten over uw kind zien wij als verrijking en vergroten van onze kennis. We verwachten dat u ook open staat voor hoe wij uw kind meemaken, ook al is dat niet altijd op dezelfde wijze. We vinden het belangrijk om met elkaar de kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling.

Verder zijn er nog andere ontwikkelingsgesprekken: Het OPP gesprek en twee rapportgesprekken, Deze vindt u terug op de kalender. Mochten er bijzonderheden zijn waar meer tijd voor nodig is, dan wordt een andere afspraak gemaakt.

Op het eerste oudergesprek worden waarin de geplande doelen besproken die in het Ontwikkelingsperspectief (OPP) staan. Omdat er nog geen (toets)resultaten zijn in die periode, ligt het accent dan op de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij het tweede- en derde oudergesprek zal het rapport worden besproken.

Om tegemoet te komen aan werkende ouders, of oppasproblemen, organiseren wij de ouder-gesprekken speciaal vanaf de middag t/m de avond. Zo kan elke ouder zelf een voorkeur voor tijdstip aangeven. Dit schooljaar willen we ook weer starten met “koffieochtenden” . Op deze ochtenden kunt u andere ouders van het SBO ontmoeten en ervaringen delen. Het is de bedoeling dat de thema’s van de ochtenden vooral door u bepaald worden.

Aan het eind van het jaar sluiten we ook weer met ouders af op donderdag 16 juli. Net als bij de start, bent u het laatste uur welkom in de klas.

Juli 2020

9. Overige zaken

Waardevolle spullen en aansprakelijkheid

Alle kinderen moeten hun mobiele telefoons (in -uit-stand) en andere waardevolle spullen zoals sleutels, ’s morgens bij binnenkomst in de groep inleveren bij de leerkracht. Deze spullen worden in de kast bewaard die op slot kan. We doen dit om verlies en diefstal te voorkomen. Het wordt in het begin van het schooljaar heel duidelijk en herhaaldelijk besproken. Als kinderen toch hun telefoon of andere spullen (zonder dat wij het weten) bij zich houden, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De school vergoedt deze spullen niet als er wat kapot gaat of kwijt raakt. Ook zijn er afspraken omtrent het opzettelijk kapot maken van spullen en over gedrag waarvan we vinden dat dit niet toelaatbaar is.

Mobiele telefoons/ social media

Iedere opvoeder zal bekend zijn met wat er fout kan gaan op social media. Wij geven voorlichting over het gevaar van social media. Wanneer er ruzie is tussen kinderen die boos zijn op elkaar en dit via social media wordt uitgevochten, wordt er vaak een beroep op school gedaan. We kunnen met de kinderen in gesprek gaan, maar wanneer dit in de privésituatie door blijft gaan, kunnen wij als school deze problemen niet oplossen. Wanneer wij merken dat dit op school wordt uitgevochten zullen wij de ouders van de betrokken kinderen uitnodigen om dit met de kinderen op te lossen. In verband met privacy kunnen wij geen adressen of telefoonnummers zonder toestemming doorgeven aan anderen. Ook staan wij het niet toe dat ouders boos naar school komen om andere kinderen aan te spreken. Op school hebben we de afspraak dat, zodra de kinderen op het plein zijn, de mobiele telefoon wordt uitgezet.


Klachten

Voor sommigen (zowel teamleden als ouders) is er weinig verandering te merken en voor sommigen misschien juist veel. Afhankelijk van wat u gewend was in de vorige schoolorganisatie, zult u regelmatig iets nieuws of anders tegenkomen. Dat kan bijvoorbeeld een schoolgids zijn, andere afspraken, regels enz. We hopen dat alle veranderingen ter verbetering van de schoolorganisatie zijn. Natuurlijk snappen we heel goed dat het voor ons misschien duidelijk is, maar u wellicht ergens vragen over heeft. Weet dan dat u altijd welkom bent. Natuurlijk maken wij ook fouten. Mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan verwachten wij dat u dit persoonlijk in een gesprek aankaart.

Wij hopen dat u met deze kalender en de schoolgids alle informatie voor dit schooljaar bij de hand heeft. Mocht u iets missen, vragen of tips hebben voor deze gids, dan horen we dat graag, zodat we dat mee kunnen nemen voor de kalender van volgend schooljaar.